Privacyverklaring en privacybeleid

Privacyverklaring en privacybeleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon-en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl.

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

PRIVACYBELEID

Hieronder vindt u de gegevens die voor de praktijk van uw behandelaar van toepassing zijn.

(contact-) Gegevens Zorgverlener:

Y. Yu verantwoordelijk voorgegevensbescherming


Doel gegevensvastlegging:

 • (para-)medische behandeling
 • administratie, maken van afspraken
 • innen van consultkosten▪facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar
 • voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte)

Wij noteren in uw dossier:

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum

Bijzondere persoonsgegevens:

 • medische gegevens
 • relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon-en werksituatie, hobby’s/sport)

Bij minderjarigen < 16 jaar:

 • naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van ouder/voogd schriftelijke toestemming van ouder/voogd

Bewaartermijn dossier:

 • 15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

 • om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar
 • voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg.Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd:

 • uw naam, adres, woonplaats
 • de datum van de behandeling
 • korte omschrijving van de behandeling
 • prestatiecode, bijvoorbeeld 24104 acupunctuur
 • de kosten van het consult

Uw rechten:

Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener:

 • Geen

Met betrekking tot contact per email:

 • TC-Vitaal maakt gebruik van een beveiligd systeem

Met betrekking tot online informatie opvragen door de patiënt/cliënt:

- Op de website van TC-Vitaal staan geen gegevens van patiënt/cliënt.


Met betrekking tot online afspraken maken:

- TC-Vitaal heeft geen systeem voor het maken van online afspraken


Digitale Nieuwsbrief:

- TC-Vitaal heeft geen digitale nieuwsbrief


Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen:

 • Technisch (beveiliging van dossiers, computer etc.)
 • Organisatorisch (afspraken en overeenkomsten)

Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen.Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG